ขออนุโมทนาบุญ คุณพีรนุช เกียรติสมมารถ

“มีใครรู้จักโยมไหม ?”

“ไม่รู้จักครับ”

โยมทำบุญ เพราะเห็นว่า เป็นเนื้อนาบุญ

วันนี้ ๑๕ สิงหาคม ช่วงถวายภัตตาหารเพล พระปลัดวีระ (พระพี่เลี้้ยงสามเณร) นำซองปัจจัยมาให้ผมประกาศ เขียนข้อความลายมือว่า น้อมนมัสการถวาย ร่วมทำบุญ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ค้ำจุน จรรโลงพระพุทธศาสนา (ร่วมสร้างมหาวิทยาลัยบาลี) ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ผมถามท่านอาจารย์พระมหาสิงโห ปุณฺณเมโธ และพระปลัดวีระ “รู้จักโยมไหม โยมนัดท่านอาจารย์เจ้าคุณไว้หรือเปล่า ? ได้รับคำตอบว่า “ไม่รู้จัก และท่านอาจารย์เจ้าคุณ ไม่ได้บอกไว้”

เมื่อพาญาติโยมไปประเคนภัตตาหารพระสงฆ์ที่โต๊ะ ได้แนะนำให้ท่านรู้จักอาจารย์พระมหาวีระ ธมฺมวิริโย จากวัดญาณเวสกวัน พุทธมณฑล ปรากฏว่าท่านรู้จักกันมาก่อน เพราะโยมทำบุญวัดญาณเวสกวัน และเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือของหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) อย่างสม่ำเสมอ

แต่วันนี้ ท่านอาจารย์พระมหาวีระ มาสอนฝึกฝนภาษาอังกฤษให้ลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ คุณพี่พีรนุช เกียรติสมมารถ มาถวายปัจจัยอุปถัมภ์สร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ต่างคนต่างมา ไม่ได้นัดหมายกันล่วงหน้า

ผมไม่รู้จักพี่พีรนุช พี่พีรนุช ก็ไม่รู้จักผม ก่อนกลับ ท่านพูดว่า “…. คุณแม่อายุ ๙๒ ปีแล้ว อยู่หนองพงนก ใกล้ ๆ นี่เอง ตั้งใจจะรับคุณแม่มาทำบุญหลายครั้ง วันนี้ มาเยี่ยมท่านจึงรับท่านมาทำบุญวันนี้เลย…. “

ปลื้มปีติในบุญท่าน เพราะเห็นประโยชน์งานสร้างศาสนทายาท แม้ไม่รู้จักกันมาก่อน ท่านก็แวะมาทำบุญถวายปัจจัยจำนวนไม่น้อย โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ เพราะเนื้อนาบุญกำลังฝึกหัดขัดเกลาเล่าเรียนคัมภีร์บาลีพระไตรปิฎกโดยแท้

สาธุ สาธุ

อนุโมทนาบุญครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง