ขออนุโมทนาบุญ คุณรุ่งโรจน์

บุญพระปริยัติศาสนา

อุปถัมภ์พระสงฆ์ทั่วประเทศ

๑๙๗ รูป จาก ๒๙ จังหวัด

พระวินัย การบัญญัติสิกขาบท ปาติโมกข์ เป็นเหตุยั่งยืนแห่งพระสัทธรรม เป็นอายุพระพุทธศาสนา มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ได้นำบาลีพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นพระวินัย สิกขาบทบัญญัติพระปาติโมกข์ เข้าสู่ระบบปริยัติศาสนา คือ การศึกษาเล่าเรียน ทรงจำ กล่าวบอก รวมทั้งนำไปสู่การประพฤติตามสิกขาบทบัญญัติอย่างถูกต้องตามพุทธประสงค์ ดังบาลีในสัททนีติว่า ปริยตฺติเยว สาสนสฺส มูลํ พระปริยัตินั่นเทียว เป็นรากฐานอันมั่นคงแห่งพระศาสนา ดำเนินโครงการกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เข้าพรรษากาล ๒๕๖๖ และกำหนดให้มีการสัมมนาพระวินัยปิฎก สอบทรงจำพระปาฏิโมกข์ ระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ รวม ๗ วัน

บัดนี้ มีพระสงฆ์จาก ๒๙ จังหวัดทั่วประเทศ สวดทรงจำ “ภิกขุปาติโมกข์” ศากยบุตรสามเณรสีหะ สวดทรงจำ “กัจจายนสูตร” รวมพระสงฆ์สามเณร ๑๙๗ รูป ร่วมกิจกรรมโครงการ

ขอเชิญสาธุชน อุปถัมภ์ เรือนว่าง กลด เครื่องจำวัด ถวายพระสงฆ์สามเณร

ร่วมบุญบารมี สร้างศาสนทายาท ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อร่วมบุญอุปถัมภ์ พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร. ๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓ พระมหาธีรเพชร ธีรเวที ๐๘๙ – ๘๙๙ – ๐๓๓๔ รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล ๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง