ขออนุโมทนาบุญ คุณวิมลรัตน์

เรือนพักผู้ปฏิบัติธรรม

หลังละ ๓๗๐,๐๐๐ บาท

ธัมมเวสกวัน

โพธิญาณสุเมธานุสรณ์

จะเริ่มสร้าง ๒๕๖๗

<<<>>>

“ธัมมเวสกวัน” (อ่านว่า ทำ – มะ – เว – สะ – กะ – วัน) สวนป่าเรือนแห่งพระธรรม โพธิญาณสุเมธานุสรณ์ โดย สิงคโปร์ ฟายเออร์ฟลายมิชชั่น Dhammavesakavan BodhinyanaSumedhanusorn by Singapore Firefly Mission

บนเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ที่ดินจำนวน ๙ ไร่ บริจาคโดย ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ จำนวน ๙ ไร่ บริจาคโดยพระอาจารย์วีระ ธมฺมวิริโย และคณะญาติโยมชาวสิงคโปร์ ออกแบบเป็นกลุ่มอาคารบ้านพักครูและผู้ปฏิบัติธรรม

งานก่อสร้างจะเริ่มตามแผนงาน ในปี ๒๕๖๗ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ อาจารย์พระมหาวีระ ธมฺมวิริโย และผม ตกลงกันว่า เมื่อได้ออกแบบ Landscape จนได้ข้อยุติทั้งหมดแล้ว ให้เริ่มงานสร้างเรือนพักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม จำนวน ๒๐ หลัง ๆ ละ ๓๗๐,๐๐๐ บาท

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รักษาการผู้อำนวยการมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง