ขออนุโมทนาบุญ คุณสมยศ เพชรชื่นสกุล เด็กหญิงสิริรัตน์ เพชรชื่นสกุล และคุณสราญรัตน์ วงศ์สุริยา

บุญสงกรานต์

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ

คุณสมยศ เพชรชื่นสกุล เด็กหญิงสิริรัตน์ เพชรชื่นสกุล และคุณสราญรัตน์ วงศ์สุริยา นำน้ำปานะ น้ำอ้อย มาถวายพระสงฆ์สามเณร ๓๐๐ กว่ารูป ทราบว่า เมื่อมีรถขายไอติมวิ่งเข้ามา ยังได้เหมาไอติม ๑,๒๐๐ บาทถวายดับร้อน

สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง