ขออนุโมทนาบุญ คุณเสรี ภาวศุทธินนท์, และคุณเกศจริน สามิภักดิ์ ผู้ช่วย ผอ.เขตทวีวัฒนา กทม. เยี่ยมชมโครงการ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ

๙ มีนาคม ๒๕๖๖ คุณเสรี ภาวศุทธินนท์, และคุณเกศจริน สามิภักดิ์ ผู้ช่วย ผอ.เขตทวีวัฒนา กทม. เยี่ยมชมโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย พร้อมถวายปัจจัย​ ๓,๐๐๐​ บาทและเครื่องอุปโภคบริโภค อุปถัมภ์โครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน “ศากยบุตรสามเณรสีหะ” จำนวน ๑๐๐ รูป

มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ แก่เยาวชนของชาติ โดยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในจารีตประเพณี จึงได้จัดโครงการบรรพชาภาคฤดูร้อน “ศากยบุตรสามเณรสีหะ” เพื่อให้เป็นแนวทางในการสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงมั่น คู่สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดไป

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

สมัคร​ได้แล้วบัดนี้​ จนถึง​ ๒๕​ มีนาคม​ ๒๕๖๖​

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง