ขออนุโมทนาบุญ คุณแม่ชีนพมาศ พันธุ์วิทยา

ขออนุโมทนาบุญ
คุณแม่ชีนพมาศ พันธุ์วิทยา
สอบผ่าน บ.ศ.๔
นำรางวัลมาทำบุญ
<<<>>>
ขออุทิศบุญกุศลนี้ให้บิดามารดา ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน เทพเทวาผู้ปกปักรักษาพระศาสนาและเทพเทวาผู้รักษาประเทศไทย ขอให้ท่านมีเดชเดชะ พยุงรักษาพระศาสนาและประเทศไทยให้รอดพ้น ภยันตรายทั้งปวงด้วย เทอญ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง