ขออนุโมทนาบุญ คุณแม่มนัญญา รัตนศรีสมบัติ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ขออนุโมทนาบุญ คุณแม่มนัญญา รัตนศรีสมบัติ โยมแม่อุปถัมภ์ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชรัตนมุนี วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพถวายอาหารรสเลิศ โต๊ะจีน ๑๕ โต๊ะ ถวายพระสงฆ์และศากยบุตรสามเณรสีหะ ๘๑ รูป

หลังถวายภัตตาหารเพล คุณแม่มนัญญา มานั่งสนทนา ท่านดีใจมากที่มีสถานศึกษาแบบนี้ เรียนสอนบาลี ๓ ภาษา ทำเป็นกิจวัตร ทำวัตรสวดมนต์เช้า เย็น Pali Thai English ค่อยเป็นค่อยไป สร้างและพัฒนาไปเรื่อย ๆ จะเป็นกำลังสำคัญของพระศาสนาในอนาคตได้อย่างแน่นอน

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง