ขออนุโมทนาบุญ คุณแม่สุชาดา ปทะวานิช บริจาคสมทบ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ คุณแม่สุชาดา ปทะวานิช บริจาคสมทบ ๕๐๐,๐๐๐ บาท สร้างห้องพัก ๑ ห้อง รับรองอาคันตุกะพระนิสิต บัดนี้ เสร็จแล้ว สามารถรับรองพระนิสิตเปรียญธรรม ๙ ประโยค ที่มาพักเข้าค่ายวิชาการได้แล้ว

ขณะนี้ ต้องการสร้างห้องพักรับรองเพิ่มอีก ๒ ห้อง ๆ ละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท พักได้ ห้องละ ๒ รูป ผู้มีจิตศรัทธา ปรารถนาบุญต้องการจะสร้างห้องพักรับรอง สำหรับพระนิสิตที่มาเข้าค่ายวิชาการวิจัยคัมภีร์ ตลอดปี

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง