ขออนุโมทนาบุญ คุณแม่สุชาดา

โยมแม่ดีใจมาก

ที่พระลูกชาย โทร แจ้งข่าวบอกบุญนี้

โยมแม่สุชาดา ปทะวานิช เห็นโพสข่าวบุญสร้างอุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที สร้างโดยอาจารย์พระครูปิยธรรมวิเทศ (ปสัณห์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เมืองกริฟฟิน รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา เมื่อช่วงเช้าวันนี้

ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ โทรเยี่ยมยามถามข่าว คุณแม่ท่านดีใจมาก ขอรับเป็นเจ้าภาพห้องน้ำ ห้องสุขา อุปัฏฐานศาลาทั้ง ๖ ห้อง ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท รวม ๑๘๐,๐๐๐ บาท สำหรับพระสงฆ์สามเณร และเด็ก ๆ และยุวชน เข้าร่วมกิจกรรมศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ ที่จัดทุกเดือน ๆ ละ ๑ ครั้ง ๆ ละ ๒๐๐ – ๓๐๐ คน

สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญครับ

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รักษาการผู้อำนวยการมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง