ขออนุโมทนาบุญ คุณแม่สุภาพร สะสมทรัพย์ เจ้าภาพน้ำปานะ ถวายช่วงเย็น

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ คุณแม่สุภาพร สะสมทรัพย์ เจ้าภาพน้ำปานะ ถวายช่วงเย็น วันอธิษฐานเข้าพรรษา วันนี้ หลวงพ่อเจ้าคุณ พระราชวชิรเวที (หลวงพ่อพระมหาบรรจบ ขนฺติโก) นำคณะสงฆ์ ศากยบุตรสามเณรสีหะ ทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญจิตตภาวนา และกล่าวคำอธิษฐาน เข้าจำพรรษา ณ โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ปีนี้ เป็นปีแรกที่เปิดรับศากยบุตรสามเณรสีหะ เข้าศึกษาในหลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” Pali English Program มีพระสงฆ์ ๒๔ รูป ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๕๗ รูป รวมทั้งสิ้น ๘๑ รูป

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง