ขออนุโมทนาบุญ คุณแม่ Kay An Bua และ Lixin Varanya Santiboon บริจาค ๑๘๕,๕๐๐ บาท ค่าขุดล้อม ย้าย ปลูกต้นไม้

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

สวนป่า “ธัมมเวสกวัน”

โพธิญาณสุเมธานุสรณ์

ขออนุโมทนาบุญ คุณแม่ Kay An Bua และ Lixin Varanya Santiboon บริจาค ๑๘๕,๕๐๐ บาท ค่าขุดล้อม ย้าย ปลูกต้นไม้ที่หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรเวที (พระมหาบรรจบ ขนฺติโก) ปลูกเป็นแนวเขตที่ดินไว้ เมื่อ ๑๕ ปีก่อน ออกจากถนนที่จะตั้งเสาสายไฟฟ้าและรั้วกำแพง

ต้นจามจุรี ๔ ต้น

ต้นขี้เหล็ก ๙ ต้น

ต้นกุ่ม ๑ ต้น

ต้นมะพร้าว ๑๘ ต้น

ต้นคูณ ๓๕ ต้น

ทุกอย่างที่หลวงพ่อพระมหาบรรจบ ได้สร้างรักษาไว้ให้ พวกเราก็คงรักษา ย้าย ต่อยอดออกไป สร้างเป็นสวนป่าเรือนแห่งพระธรรม โพธิญาณสุเมธานุสรณ์ โดย สิงคโปร์ ฟายเออร์ฟลายมิชชั่น Dhammavesakavan BodhinyanaSumedhanusorn by Singapore Firefly Mission

บนเนื้อที่ ๑๘ ไร่ ที่ดินจำนวน ๙ ไร่ บริจาคโดย ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ ออกแบบเป็นที่พักเหล่าญาติธรรมที่จะอุปถัมภ์ศากยบุตรสามเณรสีหะ จำนวน ๙ ไร่ บริจาคอาจารย์พระมหาวีระ ธมฺมวิริโย และคณะญาติโยมชาวสิงคโปร์ ออกแบบเป็นกลุ่มอาคารบ้านพักครูและผู้ปฏิบัติธรรม

ท่านอาจารย์พระมหาวีระ ธมฺมวิริโย แนะนำว่า แม้โครงการสร้างจะเริ่มในปี ๒๕๖๗ การงานปรับพื้นที่ เตรียมดิน น้ำ เพื่อปลูกต้นไม้ ให้เริ่มเลย “ปลูกต้นไม้ ยิ่งเร็ว ยิ่งดี”

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง