ขออนุโมทนาบุญ ดร.ตุนตุน อู และ พี่มาร์มาร์ คหบดีอุบาสกอุบาสิกา ชาวเมียนมาร์

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ ดร.ตุนตุน อู และ พี่มาร์มาร์ คหบดีอุบาสกอุบาสิกา ชาวเมียนมาร์ ย่างกุ้ง สหภาพเมียนมาร์ เดินทางมาดูแล พระนิสิตมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเถรวาทแห่งเมืองย่างกุ้ง และมัณฑเลย์ ในพิธีสวดสาธยายมหาปัฏฐาน และ ปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐาน ๔๕ วัน ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ ๗๒ พรรษา พร้อมได้อุปถัมภ์โครงการ ๕,๐๐๐ บาท

ผมนำนิสิตปริญญาโท สาขาวิชา วิปัสสนาภาวนา ไปปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน คราวละ ๗ เดือนบ้าง ๕ เดือนบ้าง ๒ เดือนบ้าง ณ สำนักวิปัสสนามหาสีสาสนเยกต่า กรุงย่างกุ้ง สหภาพเมียนมาร์ หลายปี หลายรุ่น หลายร้อยรูป ได้อาศัยพี่ทั้ง ๒ ท่านนี้ ประสานงานดูแลอย่างดี ทุก ๆ รุ่น บัดนี้ ท่านนำพานิสิตมาให้ผมได้ดูแลตอบแทนอุปการคุณบ้าง นับเป็นสิ่งประเสริฐยิ่ง

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง