ขออนุโมทนาบุญ ดร.นพดล แก้วสุพัฒน์ ปรารภวันเกิด ๑๐ พฤศจิกายน ชักชวนภรรยา ลูกหลานครอบครัว

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ ดร.นพดล แก้วสุพัฒน์ ปรารภวันเกิด ๑๐ พฤศจิกายน ชักชวนภรรยา ลูกหลานครอบครัว ญาติมิตรบริวาร มาทำบุญถวายภัตตาหารเพล อุปถัมภ์ปัจจัย ๑๑,๐๐๐ บาท เป็นค่าภัตตาหารเช้า เพล น้ำปานะตลอดวัน และถวายปัจจัยศากยบุตรสามเณรสีหะทุกรูป ๆ ละ ๑๐๐ บาท

เห็นลูกหลานสวดมนต์ให้พรได้ทั้ง ๓ ภาษา ฟังแล้วชื่นใจ เติบใหญ่จักเป็นศาสนทายาทเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้ถึงชาวโลกคนหมู่มาก ทานอาหารกลางวันเสร็จแล้ว ได้เที่ยวชมโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย เกิดปีติดีใจในกุศลพระราชศรัทธาของในหลวงที่ทรงอุปถัมภ์พระปริยัติศาสนา

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง