ขออนุโมทนาบุญ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ ทำบุญอุปถัมภ์เทศน์มหาชาติ

บุญสังฆทาน ๑๙๗ รูป

ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน

สลากภัตร

ขออนุโมทนาบุญ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ ทำบุญอุปถัมภ์เทศน์มหาชาติ ๕๐,๐๐๐ บาท ทำบุญสลากภัตร ๒๐,๐๐๐ บาท ถวายเป็นสังฆทาน พระภิกษุ ๒๔ รูป สามเณร ๕๗ รูป ยุวชนบรรพชาเฉลิมพระเกียรติ ๑๑๖ รูป รวมทั้งหมด ๑๙๗ รูป ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ถวายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เริ่มบุญพิธีตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ผู้รับผิดชอบโครงการ

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง