ขออนุโมทนาบุญ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ พร้อมด้วยเจ้าภาพ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๒๔ กันยายน ๒๕๖๖

ภาคบ่าย

ขออนุโมทนาบุญ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ พร้อมด้วยเจ้าภาพ ครอบครัวคุณอนันต์ คุณจิรดา เพชรเพริศ คุณนิธิศ ธนาภพธัญธนา อาจารย์คนึงนิตย์ ธนาภพธัญธนา คุณทรรศชล พุทธรัตนา และสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ นครกัณฑ์ และกัณฑ์สรุปลงในอริยสัจ ได้ปัจจัยอุปุถัมภ์ ๗๑,๙๐๐ บาท

สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญทุกท่านครับ

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง