ขออนุโมทนาบุญ ดร.อนันต์ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ บุตรชาย สะใภ้ หลาน ครอบครัวโสภณอนันต์กิจ

มหาวชิราลงกรณ
บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ขออนุโมทนาบุญ ดร.อนันต์ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ บุตรชาย สะใภ้ หลาน ครอบครัวโสภณอนันต์กิจ เป็นเจ้าภาพถวายรถนำชมภายในพื้นที่ มูลค่า ๔๕๐,๐๐๐ บาท เป็นรถสำหรับนำชมโครงการ ๑๐๔ ไร่
พระเดชพระคุณ พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบถวาย
สาธุ สาธุ
อนุโมทนาบุญ ครับ
เส้นทาง >>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง