ขออนุโมทนาบุญ ดร.อนันต์ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ

เตรียมการ ๒๕๐ รูป

เมษายน ๒๕๖๗

บุญสร้างและปรับปรุง “อุปัฏฐานศาลา” สัปปายสถานเพื่อบุญกุศลพิธีต่าง ๆ ของมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

กิจกรรมที่ผ่านมาหลายกิจกรรม ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ท่านเห็นฆราวาสญาติโยมร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก แต่งชุดขาวพร้อมสะพรั่งสวยงามทุกวัน สงสารลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ ฉันภัตตาหารเพล ทำวัตรสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา ภายใต้ศาลาอันร้อนระอุ

ท่ามกลางหน้าร้อน เมษายน อาคารพิธีเป็นอาคารหลังคาเมทัลชีทรับแดดเต็มที่ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ สาธุชนทุกท่านนั่งด้วยอาการอันสงบแม้จะร้อนมากมายสักปานใด ลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ ต้องคอยเช็ควัดอุณหภูมิ เลือดกำเดาไหลทุกวัน

เพื่อ ๒๕๐ รูป พระสงฆ์สามเณรพี่เลี้ยง ๖๕ รูป และฆราวาสผู้ปกครองสาธุชน ๓๐๐ ท่าน รวมประมาณ ๕๐๐ – ๗๐๐ ท่าน ที่จะเข้าร่วมโครงการพิธีบรรพชาศากยบุตรสามเณรสีหะ เมษายน ๒๕๖๗ ต้องมีศาลาที่เป็นสัปปาย

ถึงเวลาปรับปรุง

กั้นผนัง ๑๖ ช่อง ๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท

ฝ้าเพดาน ๔๕๐ ตรม. เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

แอร์ ๑๒ ชุด ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง