ขออนุโมทนาบุญ ดร.อนันต์ ดร.ภัสสกุญช์ โสภณอนันต์กิจ และคณะ

ขออนุโมทนาบุญ
ดร.อนันต์ ดร.ภัสสกุญช์ โสภณอนันต์กิจ
เจ้าภาพอุปถัมภ์สร้างพระประธาน “สมเด็จพระปฐโมสัมมาสัมพุทโธ” ประจำวิทยาลัยบาลีเถรวาท ศากยบุตรสามเณรสีหะ วันนี้ มีพิธีเบิกเนตรและปิดทอง หลังจากนั้น พระเทพสุวรรณเมธี ได้นำคณะเจ้าภาพ ประกอบพิธีปรุงจั่วปั้นลม “เรือนไทยสงฆ์เสนาสน์ โสภณอนันต์กิจ” ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕


ดร.อนันต์ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ ผู้ถวายที่ดินและปวารณาสร้างวัด และโรงพยาบาล ณ รางพิกุล กำแพงแสน นครปฐม เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์สร้างเรือนไทยสงฆ์เสนาสน์ โสภณอนันต์กิจ ๔,๑๑๑,๑๑๑ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง