ขออนุโมทนาบุญ ดร.แม่ชีทศพร วชิรบำเพ็ญ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

อนุโมทนาบุญ

ดร.แม่ชีทศพร วชิรบำเพ็ญ ท่านทราบว่า ที่นี่ อยู่กลางทุ่งนา แม้ยังไม่เปิดเป็นทางการ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ก็ยินดีรับบุตรหลานของท่านเข้ามาฝึกฝน ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ทำวัตรสวดมนต์ ท่องนวโกวาท ท่องบาลีไวยากรณ์ เป็นภาษาอังกฤษ Pali English Program

ขณะนี้มีพระสงฆ์ปฏิบัติงาน วันละ ๓ – ๕ รูป โดยการนำของพระธรรมวชิราจารย์ และพระสงฆ์สามเณรผู้จำพรรษา ๑๕ รูป รวม ๒๐ รูป ตลอด ๓ เดือนฤดูฝน หรือ ตลอดปี ต้องหาทุนใช้จ่ายเป็นค่าอาหารต่อวัน ไม่น้อยเลย

ที่นี่ จะจัดการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ สร้างศาสนทายาท ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้เข้าถึงพระไตรปิฎกอย่างจริงจัง ฝึกอบรมจิต เจริญปัญญา ด้วยพระกรรมฐานเผยแผ่พระศาสนาสู่สากล International Pali Siha Samanera College สถานศึกษาสำหรับสามเณรแห่งแรกในประเทศไทย

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง