ขออนุโมทนาบุญ ท่านพันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์ และคุณปัณพร สิทธิอาษา

เพิ่มบุญ เพิ่มทุน

ตั้งแต่วิสาขบูชานี้

เป็นต้นไป

ท่านพันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์ และคุณปัณพร สิทธิอาษา จากเดิมที่ผ่านมาจะครบ ๓ ปี แล้ว อุปถัมภ์รายเดือน ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท มาตลอด ไม่เคยขาดแม้แต่เดือนเดียว ตั้งแต่วิสาขบูชานี้ เป็นต้นไป ท่านทราบว่า เริ่มเปิดการเรียนการสอน มีพระสงฆ์ พระอาจารย์ ศากยบุตรสามเณรสีหะ รวมทั้งเจ้าหน้าที่บริหาร ทำงาน รวม ๗๕ – ๘๐ ชีวิตต่อวัน ภาระงานทุกอย่างเพิ่มขึ้นแบบฉับพลัน

ท่านพร้อมภรรยา จึงปวารณาเพิ่มบุญเพิ่มทุนเป็นรายเดือน ๆ ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท อุปถัมภ์นิตยภัตร ค่าใช้จ่ายรายเดือนถวาย อาจารย์ ครู พระพี่เลี้ยง ตลอดถึงค่าใช้สอยอื่น ๆ ในการเรียนการสอน

เริ่มเปิดการเรียน “หลักสูตรเตปิฏกบาลีศากยสีหะ” พรรษานี้ พระอาจารย์/พี่เลี้ยง/พระปฏิโมกข์ /ครูสอนและศากยบุตรสามเณรสีหะอีก ๕๖ รูป คงจะมีจำพรรษาประมาณ ๙๐-๑๐๐ รูป

—————-

และ ในวันที่ ๖-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีโครงการฝึกอบรมพระธรรมวิทยากร/พระพี่เลี้ยง จำนวน ๙๐ รูป

จึงขอเชิญร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพ

ถวายภัตตาหารเช้า เวลา ๐๗.๓๐ น. ๒,๐๐๐ บาท

ถวายภัตตาหารเพล เวลา ๑๑.๐๐ น. ๗,๐๐๐ บาท

และถวายน้ำปานะ เวลา ๑๖.๓๐ น. และ เวลา ๒๑.๐๐ น. ๒,๐๐๐ บาท

ร่วมรับเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้า-เพล-น้ำปานะ

วันละ ๑๑,๐๐๐ บาท

หรือตามกำลังศรัทธา

ท่านใดมีความประสงค์จะทำบุญวันสำคัญ

เช่น วันเกิด วันครบรอบต่าง ๆ

จองเป็นเจ้าภาพประจำวันทุกปีตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป

ขอทราบรายละเอียด จองเป็นเจ้าภาพประจำหรือนำอาหารร่วมสมทบประจำวัน

ติดต่อสอบถาม ได้ที่ เบอร์โทร. 0856664524 /

ID-LINE : 0856664524

บริจาคได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา

ชื่อบัญชี “กองทุนภัตตาหารศากยบุตร”

เลขบัญชี ๔๕๙-๐-๘๑๐๐๖-๙

@ ท่านที่บริจาคเข้ากองทุนภัตตาหารศากยบุตร ๒,๐๐๐ บาท

รับพระกริ่งศากยบุตร รุ่น ปฐมสีหราช ๑ องค์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง