ขออนุโมทนาบุญ ท่านรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ ท่านรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณาจารย์ผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมโครงการ ได้สนทนาแลกเปลี่ยน และวางแนวทางในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะกลุ่มวิชาพื้นฐานทั้งหมด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยินดีให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง