ขออนุโมทนาบุญ ท่านอาจารย์พระมหาวีระ ธมฺมวิริโย

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ ท่านอาจารย์พระมหาวีระ ธมฺมวิริโย นำกลุ่มชาวพุทธสิงคโปร์ ฟายเออร์ฟลายมิชชั่น Singapore Firefly Mission มาเยี่ยมชมโครงการ กลุ่มสิงคโปร์ ฟายเออร์ฟลายมิชชั่น เป็นกลุ่มชาวพุทธต่างชาติกลุ่มแรก ที่แจ้งความจำนงค์อุปถัมภ์โครงการ ได้บริจาคปัจจัยซื้อที่ดินถวาย และ ปัจจัยอุปถัมภ์รายการอื่น ๆ ตั้งแต่ครั้งเริ่มโครงการเป็น โรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ

วันนี้ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ มีบางคนสงสัยว่า ทำไม อาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ จึงออกแบบที่ตรงนี้เป็นวงกลม และตั้งชื่อว่า “มณฑลนฤพาน” เรื่องนี้ มีที่มาครับ บางเรื่องผมเก็บไว้จนวันนี้ ผมได้พบญาติธรรมจากสิงคโปร์ ถึงเวลาแล้ว ที่ผมจะเล่าให้ท่านฟัง

วันนี้ ผมมีโอกาสพาคณะเยี่ยมชมโครงการทั้งหมด เกือบ ๑๒๐ ไร่ และถึงเวลาที่ผมจะเล่าเรื่อง บางเรื่องที่หลวงพ่อเล่าไว้เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ต่อหน้า พี่พันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์ พี่ ผศ.ดร.สุธี แก้วเขียว ที่ผมนำมาเผยแผ่เป็นครั้งแรก เพราะเป็นกลุ่มแรกที่ท่านติดตามเรื่องนี้ และที่สำคัญ มีคนถ่ายทอดเป็น ภาษาอังกฤษ

อยากรู้ อยากฟัง หลวงพ่อพระมหาบรรจบท่านเล่าเรื่องอะไร เมื่อวันนั้น ผมนำมาขยาย กดตามฟังใน YouTube ได้เลยครับ

>>> NEXT https://youtu.be/duZ3HFCaj6c

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง