ขออนุโมทนาบุญ น.ส.เบ็ญจรัตน์ มานะขันติกุล พร้อมครอบครัว และ นายชิษณุพงศ์ สิทธิ์เดชพีรดา พร้อมครอบครัว น.ส.เพ็ญแข สมบัติศรี พร้อมครอบครัว

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ น.ส.เบ็ญจรัตน์ มานะขันติกุล พร้อมครอบครัว และ นายชิษณุพงศ์ สิทธิ์เดชพีรดา พร้อมครอบครัว น.ส.เพ็ญแข สมบัติศรี พร้อมครอบครัว ร่วมอุปถัมภ์การก่อสร้างอุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที (พระมหาบรรจบ ขนฺติโก) ๑๐,๐๐๐ บาท

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รักษาการผู้อำนวยการมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง