ขออนุโมทนาบุญ “บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)” อุปถัมภ์รถยนต์ ๖ ล้อ ป้ายแดง

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขอทุกท่านจงสาธุการ

ท่านเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างไพศาลในอนาคต เห็นกิจกรรมและงานที่ทำอย่างต่อเนื่อง ท่านเห็นที่นี่ ตั้งแต่สภาพเป็นป่า ยังไม่มีสามเณรแม้แต่รูปเดียว ผ่านมา ๓ ปี ที่นี่ มีพระสงฆ์สามเณร ๒๐๐ กว่ารูป

ท่านเฝ้ามองดูการทำงานมาตามลำดับ ท่านเห็นว่า การเดินทางปฏิบัติศาสนกิจ การออกรับบิณฑบาต การรับส่งสามเณรไปปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ณ ต่างสถานที่ การรับส่งขนสัมภาระ เพื่อการศึกษาฝึกอบรม ยังขาดพาหนะขนส่ง

ขออนุโมทนาบุญ “บริษัท ปรินดา จำกัด (มหาชน)” อุปถัมภ์รถยนต์ ๖ ล้อ ป้ายแดง มูลค่า ๑,๙๗๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในกิจกรรมทางพระศาสนา มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

กำลังส่งเข้าอู่ ตกแต่งเบาะนั่ง แปลงสภาพเพื่อรถยนต์นั่งโดยสารสำหรับศากยบุตรสามเณรสีหะ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง