ขออนุโมทนาบุญ บริษัท ไพบูลย์โปรดักส์ จำกัด จากสมุทรสาคร

ท่านมีน้ำใจ มีเมตตา

ต่อเด็ก ๆ ยุวชน

ไม่รู้จักท่าน ท่านไม่รู้จักผม แต่จิตใจท่านเปี่ยมเมตตาสงสารและปรารถนาทำบุญกับศากยบุตรสามเณรสีหะ มีขนมอร่อย ๆ ท่านก็ให้นำมาถวาย

ขออนุโมทนาบุญบริษัทไพบูลย์โปรดักส์ จำกัด จากสมุทรสาคร มอบถวายนำมาส่งขนมข้าวเกรียบกุ้ง ขนมข้าวโพดอบกรอบ ของชอบสำหรับเด็ก ๆ ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๕๗ ชีวิต มีอายุตั้งแต่ ๙ ขวบ จนถึง ๑๓ ขวบ ตั้งใจบวชเขียนเรียนพระไตร ตื่นนอนจำวัดตั้งแต่ ๐๕.๐๐ ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา เรียน สวด สาธยายท่องจำสูตรมหากัจจายนะ หลักสูตร Pali English Program เข้านอนจำวัด ๒๑.๐๐ น. ทุกวัน

ลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ ขอตอบแทนในข้าวปลาอาหารบิณฑบาตญาติโยมทุก ๆ ท่าน ด้วยการตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรม ขอให้ญาติโยมทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อเทอญ ฯ

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง