ขออนุโมทนาบุญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เหล่าลูก ๆ ศากยบุตรสามเณรสีหะ เรียกท่านว่า อาจารย์แม่

ท่านเข้าใจสามเณร คือ เด็กที่เข้ามารับการฝึกหัดศีลธรรมจรรยา ท่านปรารถนาถวายอาหารในวันที่ไม่มีเจ้าภาพ จึงมอบปัจจัยปวารณาถวายภัตตาหารเพล ขอให้ไวยาวัจกร จัดภัตตาหารที่โปรดปรานสำหรับเด็ก ๆ

๒๘ มิถุนายน อิ่มอร่อยถูกใจ อีก ๑ วัน ไวยาวัจกรที่นี่ รู้ดี ศากยบุตรสามเณรสีหะ โปรดปรานอาหารชนิดใดที่สุด ฉันกันเต็มที่เลย นาน ๆ มีมาสักครั้ง

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง