ขออนุโมทนาบุญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี แก้วเขียว ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการพุทธวิชชาลัย

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี แก้วเขียว ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการพุทธวิชชาลัย และประธานหลักสูตรพุทธอภิธัมมศาสาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร แวะมาเยี่ยมชมโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

พี่ ดร.สุธี แก้วเขียว เป็นรุ่นเดียวกันกับ พี่พันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์ เป็นสามเณรรุ่นพี่ เป็นศิษย์คณะ ๑๑ วัดชนะสงคราม เป็นเลขานุการหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ติดตามหลวงพ่อสมเด็จ ฯ ย้ายจากวัดชนะสงคราม มารับตำแหน่งสมภาร ณ วัดพิชยญาติการาม

ผมเป็นสามเณรเล็ก รุ่นน้อง เป็นคนโชคดีมีกัลยาณมิตรตั้งแต่เด็ก มีรุ่นพี่คอยประคับประครองมาตลอด แม้ผมจะย้ายจากวัดชนะสงคราม มาอยู่วัดบ้านนอก วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม อำเภอสามพราน ท่านก็ตามมาช่วยสอน และทำหน้าที่เป็นผู้บริหารสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส ในยุคแรก ๆ การงานหลายอย่างเรียนรู้จากสามเณรรุ่นพี่

แม้ลาสิกขาไปแล้ว ไม่ได้เจอกันนานหลายปี ผมมาอยู่อำเภอกำแพงแสน พี่ ดร.สุธี ก็ตามมาสนับสนุนอุปถัมภ์มาตั้งแต่ต้น ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ เสนอแนะการทำงานหลายอย่างเพื่อพระพุทธศาสนา ดูงานและตำแหน่งท่าน “ประธานหลักสูตรพุทธอภิธัมมศาสตร์” อาจจะเป็นคนแรกที่กล้าคิด กล้าทำ นำหลักสูตรพระอภิธรรมเปิดสอนในมหาวิทยาลัยฆราวาส

สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญครับ

<<<>>>

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ในปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ นี้ มีอาจารย์ พระพี่เลี้ยง บุคลากร ๑๐ ท่าน และหมุนเวียนกันมาร่วมงานปฏิบัติหน้าที่ ๙ ท่าน ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๕๖ รูป รวมทั้งหมด วันละ ๖๕ – ๗๕ รูป

ขอเชิญร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพ

ถวายภัตตาหารเช้า เวลา ๐๗.๓๐ น. ๒,๐๐๐ บาท

ถวายภัตตาหารเพล เวลา ๑๑.๐๐ น. ๗,๐๐๐ บาท

และถวายน้ำปานะ เวลา ๑๖.๓๐ น. และ เวลา ๒๑.๐๐ น. ๒,๐๐๐ บาท

ร่วมรับเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้า-เพล-น้ำปานะ

วันละ ๑๑,๐๐๐ บาท

หรือตามกำลังศรัทธา

ท่านใดมีความประสงค์จะทำบุญวันสำคัญ

เช่น วันเกิด วันครบรอบต่าง ๆ

จองเป็นเจ้าภาพประจำวันทุกปีตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป

ขอทราบรายละเอียด จองเป็นเจ้าภาพประจำหรือนำอาหารร่วมสมทบประจำวัน

ติดต่อสอบถาม ได้ที่ เบอร์โทร. 0856664524 /

ID-LINE : 0856664524

บริจาคได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา

ชื่อบัญชี “กองทุนภัตตาหารศากยบุตร”

เลขบัญชี ๔๕๙-๐-๘๑๐๐๖-๙

@ ท่านที่บริจาคเข้ากองทุนภัตตาหารศากยบุตร ๒,๐๐๐ บาท

รับพระกริ่งศากยบุตร รุ่น ปฐมสีหราช ๑ องค์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง