ขออนุโมทนาบุญ พระอาจารย์หาญศักดิ์

ปริยตฺติ สาสนสฺส มูลํ

พระปริยัติเป็นรากฐานให้พระศาสนามั่นคง

๒๖ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

พระสงฆ์สามเณร ๑๙๗ รูป จาก ๒๙ จังหวัดทั่วประเทศ ที่มาประชุม ล้วนเป็นผู้ใฝ่การศึกษาพระธรรมวินัย เกือบ ๑๐๐ รูป สมัครสอบสวดทรงจำพระปาฏิโมกข์ นั่นแสดงให้ทราบว่า ท่านได้ใช้ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา มาอย่างเต็มที่ กว่าจะมีความสามารถทรงจำบทพระบาลีไว้ได้

กิจกรรมตลอด ๗ วัน ๗ คืน เป็นกิจกรรมเพื่อพระธรรมวินัย เพื่อยกย่องเชิดชูพระสงฆ์ผู้พากเพียรเรียนพระไตร นี่คือบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ มิใช่จะเกิดขึ้นได้ง่าย ๆ บุญเช่นนี้ มาถึงแล้ว

บัดนี้ มีพระสงฆ์จาก ๒๙ จังหวัดทั่วประเทศ สวดทรงจำ “ภิกขุปาติโมกข์” ศากยบุตรสามเณรสีหะ สวดทรงจำ “กัจจายนสูตร”

ขอเชิญสาธุชน อุปถัมภ์ เรือนว่าง กลด เครื่องจำวัด ถวายพระสงฆ์สามเณร

ร่วมบุญบารมี สร้างศาสนทายาท ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อร่วมบุญอุปถัมภ์ พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร. ๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓ พระมหาธีรเพชร ธีรเวที ๐๘๙ – ๘๙๙ – ๐๓๓๔ รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล ๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง