ขออนุโมทนาบุญ พระอาสากลุ่มคิลานธรรม มาให้ความรู้อบรมศากยบุตรสามเณรสีหะ

มหาวชิราลงกรณ
บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
วิชาการ วิชาชีพ วิชาชีวิต
“กิจกรรม ศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ” ศากยบุตรสามเณรสีหะ ที่นี่ จะต้องอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน”
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
ขออนุโมทนาบุญ พระอาสากลุ่มคิลานธรรม มาให้ความรู้อบรมศากยบุตรสามเณรสีหะ อาจารย์พระมหา สุเทพ สุทฺธิญาโณ วัดสังเวชวิศยาราม พระภูริสณัฏฐ์ รวิวํโส วัดป่าโนนกุดหล่ม พระโชติก อภิชาโต วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร พระครูใบฎีกาสันติ กิตติโสภโณ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง