ขออนุโมทนาบุญ พันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์ ผู้อุปถัมภ์ตลอดงาน

สามเณร และ เด็ก ๆ

ทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด

เมื่อเติบใหญ่ ลูกหลานเหล่านี้ จักเป็นกำลังของพระพุทธศาสนา ต้องสร้าง ต้องให้ สิ่งที่ดีที่สุด สำหรับลูกหลานพวกเรา

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

กิจกรรม ศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ ครั้งที่ ๔ ทุกครั้งหลังกิจกรรม จะมีผู้ปกครอง นำนักเรียนแจ้งความประสงค์ขอบวชเป็นศากยบุตรสามเณรสีหะ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ที่นี่ เป็นดินแดนอารยเกษตร เขตอารยชน ทุกตารางนิ้ว ต้องเป็นไปเพื่อสร้างศาสนทายาท สำหรับเด็กและยุวชนคนของพระบรมศาสดา

ศีลธรรม จรรยาสัมมาปฏิบัติ สติ สมาธิ

วันนี้ ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๔ รูป พบกองทัพยุวชนคนของพระบรมศาสดา ๘๙ คน จาก ๘ โรงเรียน ในเขตกำแพงแสน เพื่อสร้างเสริมยุวชน คนของพระบรมศาสดา ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ

“… สามเณร และเด็ก ๆ คือ ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในประเทศนี้…” คุณลุงคนหนึ่งกล่าวไว้ ตั้งแต่เริ่มโครงการสร้างโรงเรียนศากยบุตรสามเณรสีหะ

ขออนุโมทนาบุญ

พันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์

ผู้อุปถัมภ์ตลอดงาน

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง