ขออนุโมทนาบุญ พี่กรองแก้ว แก้วธนาวิทย์ นำคณะญาติและเพื่อน ๆ ของท่านมาเยี่ยมชมโครงการ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

น่าจะถึง ๗ ล้านบาทแล้ว

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ขออนุโมทนาบุญ พี่กรองแก้ว แก้วธนาวิทย์ นำคณะญาติและเพื่อน ๆ ของท่านมาเยี่ยมชมโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ชมเกาะกลางนฤพาน ลานธรรมกัมมัฏฐาน ที่สร้างเสร็จแล้ว ลานธัมมสากัจฉาที่กำลังจัดหน้ากลุ่มอาคาร

ท่านเดินดูสถานที่ตั้งโต๊ะไม้ขนาดใหญ่ ที่จะนำมาถวายอีก ทั้งยังแนะนำการทำระบบส่งน้ำระบายน้ำบริเวณรอบสวนหินลานธัมมสากัจฉา ท่านบริจาคเอง ให้ช่างคนงานท่านมาทำเอง ขอให้ท่านอาจารย์เจ้าคุณและผมได้ออกแบบให้เป็นสัปปายสถานเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม

ภาพที่เห็นตั้งแต่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารยและผม ออกแบบตั้งแต่ต้น มีเพียงหินไม่กี่สิบก้อน มีสามเณรนั่งสนทนาธรรมใต้ต้นไม้ใหญ่ ๒ – ต้น เมื่อทำจริง ได้ต้นไม้ใหญ่หลายสิบต้น หินนั่ง หินประดับหลายร้อยก้อน ทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะศรัทธาอันมั่นคง

รวมปัจจัยตั้งแต่ต้นมา ทั้งส่วนที่พี่กรองแก้วจ่ายตรงค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าหิน คนงาน ทั้งส่วนที่ท่านโอนถวายเพื่อให้ท่านอาจารย์เจ้าคุณดำเนินการจ่าย ผมคำนวณคร่าว ๆ รวมแล้ว ณ ขณะนี้ น่าจะถึง ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)

สาธุ สาธุ

อนุโมทนาบุญครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง