ขออนุโมทนาบุญ พี่น้องชาวปากคลองตลาดนำผักเข้าโรงครัวภัตตาหาร

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เตรียมการเพื่อพระสงฆ์นิสิต ๙๐ รูป

ปฏิบัติกัมมัฏฐาน

พระธรรมวชิราจารย์ จัดโครงการปฏิบัติกัมมัฏฐาน นำพระสงฆ์นิสิต และศากยบุตรสามเณรสีหะทั้งหมด ๙๐ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

ขออนุโมทนาบุญ พี่จี ภิชาภพ ดิสสระ เป็นตัวแทนพี่น้องชาวปากคลองตลาด นำผักสำหรับปรุงอาหารเข้าโรงครัว เพื่อปรุงภัตตาหารเช้า เพลถวายพระสงฆ์ ๙๐ รูป ที่เข้าปฏิบัติกัมมัฏฐาน

ขออนุโมทนา

คุณอุไรวรรณ ระวิพันธ์

คุณสุพรรณี คุมสุข

คุณพิชญาภา โพธิ์นอก

คุณจินต์จุฑา ส่องาม

คุณอติภา ภักดีเพ็ญจันทร์

คุณอัมพวัน ผลรักษา

คุณชัยชนะ สุวรรณเนตร

คุณพรทิพย์ เหล่าหภัทรพันธ์ุ

คุณลัดดา (น้องเล็ก)

ป้าอ้วน บ้านเลขที่ 105

คุณชญานี แขดสันเทียะ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง