ขออนุโมทนาบุญ พี่พนิดา ชอบวณิชชา มาทำบุญสร้างโรงครัว

อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ

(อัก-คัด-สะ, ทา-ตา

ละ-พะ-เต, ปุ-นัก-คัง)

ผู้ให้สิ่งที่เลิศ

ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก

(องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๕๖)

ขออนุโมทนาบุญ พี่พนิดา ชอบวณิชชา มาทำบุญสร้างโรงครัว เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ท่านให้ผมจัดเตรียมอาหารที่สามเณรชอบฉันที่สุด ทำบุญเนื่องในวันเกิด ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖

สามเณร คือ เด็ก ๆ ยุวชนวัยกำลังกินกำลังนอน อายุไม่เกิน ๑๓ ขวบ แม้ชีวิตในวัยเด็กของผมจะอยู่แบบอด ๆ อยาก ๆ ไม่เคยฉันอาหารแบบนี้ แม้แต่ชื่อก็ไม่เคยได้ยิน แต่ผมมีลูกชาย ผมรู้ครับ เด็ก ๆ ชอบอะไร วันนี้ พี่พนิดาจัดถวายเต็มที่ ๒๕ ชุดใหญ่ ไอศครีม ๒ ถัง เป็นจตุปัจจัยทั้งสิ้น ๑๘,๓๐๐ บาท พร้อมข้าวสารหอมมะลิ ๒๐๐ ถุง เข้าโรงครัวใหม่

สาธุ สาธุ

อนุโมทนาบุญครับ

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง