ขออนุโมทนาบุญ พี่พีรนุช เกียรติสมมารถ อุบาสิกาอุปถัมภ์วัดญาณเวสกวัน พุทธมณฑล

อุบาสิกา

ผู้ไม่เหิรห่างจากพระรัตนตรัย

ขออนุโมทนาบุญ พี่พีรนุช เกียรติสมมารถ อุบาสิกาอุปถัมภ์วัดญาณเวสกวัน พุทธมณฑล ทำบุญอีกหลายพระอาราม รวมทั้งสถานที่สาธารณประโยชน์อีกหลายแห่ง ท่านเข้ามาทำบุญที่นี่ ตั้งแต่เริ่มโครงการใหม่ ๆ ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้าง แรก ๆ ท่านมาเยี่ยมคุณแม่ที่หมู่บ้านเส้นทางผ่านเห็นป้าย จึงแวะมาทำบุญ เห็นศากยบุตรสามเณรสีหะ ๗ – ๘ รูป ท่องจำเรียนคัมภีร์บาลีเถรวาทสวดสูตรกัจจายนะ ให้พร ๓ ภาษา Pali Thai English มาทุกครั้งจะมี MAC / KFC ของโปรดมาฝากลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ

ได้ชื่อว่า ผู้ไม่เหิรห่างจากงานบุญ เมื่อที่นี่ จัดกิจกรรมทางพระศาสนา มีพระสงฆ์สามเณรจำนวนมากฝึกฝนอบรม ท่านจะรับคุณแม่มาร่วมทำบุญเป็นประจำ วันนี้ ร่วมบุญ ๑๐,๐๐๐ บาท อุปถัมภ์โครงการอบรมเสริมทักษะความรู้พระวิทยากร พระพี่เลี้ยง ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๗-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พระธรรมวิทยากร/พระพี่เลี้ยง จำนวน ๘๘ รูป รวมคณาจารย์พระพี่เลี้ยงและศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๔๙ รูป

ขอเชิญร่วมสนับสนุนเป็นเจ้าภาพ

ถวายภัตตาหารเช้า เวลา ๐๗.๓๐ น. ๒,๐๐๐ บาท

ถวายภัตตาหารเพล เวลา ๑๑.๐๐ น. ๗,๐๐๐ บาท

และถวายน้ำปานะ เวลา ๑๖.๓๐ น. และ เวลา ๒๑.๐๐ น. ๒,๐๐๐ บาท

ร่วมรับเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้า-เพล-น้ำปานะ

วันละ ๑๑,๐๐๐ บาท

หรือตามกำลังศรัทธา

ท่านใดมีความประสงค์จะทำบุญวันสำคัญ

เช่น วันเกิด วันครบรอบต่าง ๆ

จองเป็นเจ้าภาพประจำวันทุกปีตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป

ขอทราบรายละเอียด จองเป็นเจ้าภาพประจำหรือนำอาหารร่วมสมทบประจำวัน

ติดต่อสอบถาม ได้ที่ เบอร์โทร. 0856664524 /

ID-LINE : 0856664524

บริจาคได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา

ชื่อบัญชี “กองทุนภัตตาหารศากยบุตร”

เลขบัญชี ๔๕๙-๐-๘๑๐๐๖-๙

@ ท่านที่บริจาคเข้ากองทุนภัตตาหารศากยบุตร ๒,๐๐๐ บาท

รับพระกริ่งศากยบุตร รุ่น ปฐมสีหราช ๑ องค์

ผู้รับผิดชอบโครงการ

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง