ขออนุโมทนาบุญ พี่ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ

มีอะไรอร่อย ๆ

ท่านก็คิดถึงที่นี่

ขออนุโมทนาบุญ พี่ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ ได้มอบให้พี่ จี ภิชาภพ ดิสสระ เลขานุการท่าน นำของบริโภคอาหารแห้ง อาหารทะเล ๑ ชุดใหญ่ นำมามอบให้ เพื่อทำภัตตาหารเช้าข้าวต้ม พี่จีบอกให้ทดลองดูก่อน หากพ่อครัว แม่ครัว นำมาปรุงและจัดได้อย่างเหมาะสม ก็จะจัดถวายเป็นประจำทุกเดือน

ท่านเดินทางไปที่ไหน ๆ มีอะไรอร่อย ๆ ก็คิดถึงลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ ซื้อเป็นของฝาก มีเวลาก็เดินทางมาถวายเอง หากไม่มีเวลาก็ให้พนักงานบริษัทท่าน นำมาส่งมอบถวายถึงโครงการ

สาธุ สาธุ

อนุโมทนาบุญครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง