ขออนุโมทนาบุญ พี่ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย

ขออนุโมทนาบุญ พี่ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ วันนี้ ท่านเดินทางมาบริจาคปัจจัย ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) สมทบการปรับปรุงห้อง (แอร์ ๑ ชุด ผนังกั้นห้อง ๑ ห้อง) เพื่อรองรับงานประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

วันนี้ นอกจากจะถวายปัจจัยอุปถัมภ์การปรับปรุงห้องประชุมแล้ว ท่านยังได้ปวารณาทำบุญกฐิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) ทอดถวาย ๒๕ พฤศจิกายน อุปถัมภ์โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ก่อนกลับได้เดินตรวจการสร้างอาคารเรือนไทย สงฆ์เสนาสน์โสภณอนันต์กิจ ๔,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และตรวจการสร้างโรงครัวใหม่ ที่ท่านถวายเสาเหล็กบีม และปวารณาถวายเครื่องครัวเครื่องใช้ภายในโรงครัวใหม่

สาธุ สาธุ

อนุโมทนาบุญครับ

<<<>>>>

ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ ถวายที่ดินส่วนตัวท่าน ๙๕ ไร่ คิดเป็นเงิน โดยเฉลี่ยไร่ละ ๗๐๐,๐๐๐ – ๘๐๐,๐๐๐ บาท ติดถนนลาดยางเข้าไป ราคามูลค่าเกือบ ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบห้าล้านบาท) (อาจารย์พระมหาวีระ ธมฺมวิริโย และชาวสิงคโปร์ ซื้อถวายเพิ่ม ๑๒ ไร่ รวมปัจจุบัน ๑๑๖ ไร่) ปวารณาสร้างวัดพระอารามและโรงพยาบาล มีมูลค่าอีกมากมายที่ยังคาดประมาณมิได้

<<<>>>

ไม่เคยรู้จัก ไม่เคยได้ยินคำว่า “บาฬีศึกษาพุทธโฆส” แต่ท้ายที่สุด เป็นอุบาสิกาท่านเดียวที่พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง วัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่) แนะนำบอกทางบุญ ให้ตรงมาที่ “บาฬีศึกษาพุทธโฆส” ก่อนที่หลวงปู่ทองจะละสังขารไม่กี่สัปดาห์

นี่คือ มหาอุบาสิกา ผู้เกิดมาเพื่อพระพุทธศาสนา สังคม ประเทศชาติ โดยแท้

มหาอุบาสิกาภัสส์กุญช์ ตอนที่ ๑

มหาอุบาสิกาภัสส์กุญช์ ตอนที่ ๒

มหาอุบาสิกาภัสส์กุญช์ ตอนที่ ๓

มหาอุบาสิกาภัสส์กุญช์ ตอนที่ ๔

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง