ขออนุโมทนาบุญ พุทธบริษัทชาวจีนแผ่นดินใหญ่ และมณฑลสิบสองปันนา

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ พุทธบริษัทชาวจีนแผ่นดินใหญ่ และมณฑลสิบสองปันนา ได้เดินทางมาเยี่ยมชม ทำบุญ โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ซาบซึ้งใจในพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงอุปถัมภ์สร้างมหาวิทยาลัยสามเณรเพื่อการศึกษาคัมภีร์บาลีเถรวาท

การเดินทางมาครั้งนี้ ยังไม่เป็นทางการ เห็นแนวทางสนับสนุนให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้คัมภีร์บาลีเถรวาทโดยเฉพาะ อาจจะไม่ใช่เฉพาะเด็กไทยเท่านั้น แต่เป็นเด็กยุวชนจากทั่วโลกที่จะเดินตามสายทางธรรมเถรวาท

ค่อยเป็นค่อยไป ทำได้ให้รีบทำ ทำไม่ได้ให้รอเวลา

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง