ขออนุโมทนาบุญ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี คณบดี คณะพัฒนศึกษาศาสตร์

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

หลักสูตรแรกในโลก

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

ขออนุโมทนาบุญ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี คณบดี คณะพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำคณาจารย์ ผู้บริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เปิดการเรียนการสอน EP English Program เยี่ยมชมโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

คณาจารย์ ผู้บริหาร ทำบุญตักบาตร รับฟังบทอนุโมทนา ๓ ภาษา Pali Thai English จากลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ ต่างชื่นชมยินดี ที่มีการฝึกหัดอบรมสร้างศาสนทายาทรุ่นใหม่ ที่ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยที่จะทำหลักสูตรการศึกษาบาลี เช่นนี้ ที่นี่ สร้างศาสนทายาทแห่งอนาคต

หลังรับประทานอาหารกลางวัน คณาจารย์ ผู้บริหาร ทุกท่าน ร่วมประชุมหารือ แนวทางการสร้างและพัฒนาหลักสูตร เตปิฏกบาลีศากยสีหะ มีปณิธาณตามพระราชปุจฉาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “… จะส่งเสริมการเรียนการสอนพระบาลีอย่างไร ให้เข้าถึงพระไตรปิฎก…”

คณาจารย์ทุกท่าน ยินดีให้ความร่วมมือ ทั้งด้านการพัฒนาออกแบบหลักสูตร ให้ได้มาตรฐานตามสาระการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน เพื่อเด็ก ๆ สามเณรจะได้ศักดิ์และสิทธิ์ตามระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ที่สำคัญหลักสูตรนี้ จะเป็นนวัตกรรมหลักสูตรรวมร่าง บาลีเตปิฏก และ อารยเกษตร เข้าด้วยกัน เป็นหลักสูตรการศึกษาทางด้านศาสนาหลักสูตรแรกในโลก เรียนสอนด้วย ภาษาอังกฤษ

ขออนุโมทนาบุญ

รศ.ดร.วินัย พูลศรี

ผศ. ณัฐฐิญา จิตรฉ่ำ

ผศ.ดร. กิติศาอร เหล่าเหมมณี

ผศ.ดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์

ผศ.ดร.รุจิราพร รามศิริ

อ.ดร.ทัศนีย์ จันติยะ

ผศ.ดร.วราภรณ์ เนซัมทิม

ผศ.ณชพงศ์ อุดมศรี

ผศ.สานิตย์ รัศรี

ผศ.วาที่ ร.ต.ภูมิพัฒน์ ธนัชญาอศม์เดช

รศ. เครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์

ผศ.ดร.วสันต์ เรือนแจ้ง

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง