ขออนุโมทนาบุญ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี คณบดี คณะพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เตปิฏกบาลีศากยสีหะ

Pali English Program (PEP)

ยกร่างโครงสร้างรายวิชาหลักสูตร เพื่อให้ได้มาตรฐานบาลีเถรวาท สู่ความเป็นหลักสูตรบาลีในระดับนานาชาติ

ขออนุโมทนาบุญ รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี คณบดี คณะพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณาจารย์ นำประสบการณ์ความรู้ การจัดทำและพัฒนาหลักสูตร English Program โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามาช่วยเหลือยกร่างหลักสูตร

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ คณาจารย์ ผู้บริหาร ทุกท่าน ได้นัดประชุมคณาจารย์ ณ “ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ” เวลา ๐๙.๐๐ น. จนถึง ๑๔.๓๐ น ได้ร่วมกันยกร่างโครงสร้างและรายวิชาหลักสูตร เตปิฏกบาลีศากยสีหะ มีปณิธาณตามพระราชปุจฉาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “… จะส่งเสริมการเรียนการสอนพระบาลีอย่างไร ให้เข้าถึงพระไตรปิฎก…”

คณาจารย์ทุกท่าน ยินดีให้ความร่วมมือ ทั้งด้านการพัฒนาออกแบบหลักสูตร ให้ได้มาตรฐานตามสาระการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน เพื่อเด็ก ๆ สามเณรจะได้ศักดิ์และสิทธิ์ตามระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ที่สำคัญหลักสูตรนี้ จะเป็นนวัตกรรมหลักสูตรรวมร่าง เตปิฏกบาลี และ อารยเกษตร เข้าด้วยกัน เป็นหลักสูตรการศึกษาทางด้านศาสนาหลักสูตรแรกในโลก เรียนสอนด้วย ภาษาอังกฤษ

ขออนุโมทนาบุญ

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พูลศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สานิตย์ รัศมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณชพงศ์ อุดมศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แย้มทิม

อาจารย์ ดร.ทัศนีย์ จันติยะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิราพร รามศิริ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ เดือนแจ้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติศาอร เหล่าเหมมณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีภูมิพัฒน์ ธนัชญาอิศม์เดช

รองศาสตราจารย์เครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐฐิญา จิตรฉ่ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตตรา จันทร์ศรีบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพร ขุนเนียม

Mr. Alipio S. Lerazan Jr

อาจารย์มินตรา สิงหนาค

อาจารย์นวิยา พึ่งเกศสุนทร

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง