ขออนุโมทนาบุญ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพิพิธภัณฑศึกษา จัดโครงการ ปรีชาญาณนคร Play – Learn – Earn นวัตกรรม กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การเรียนรู้ ฝึกคิด พูด ทำ อย่างสร้างสรรค์ ถวายศากยบุตรสามเณรสีหะ ระหว่าง ๑๔ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

ขออนุโมทนาบุญ

พระจตุรภัทร (โกวิโท)

ผศ.ดร.พธู คูศรีพิทักษ์ (อ.อุย)

ผศ.ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย (อ.แท่ง)

ผศ.ดร.ขนบพร วงศ์กาฬสินธุ์ (อ.แก้ม)

นางสาวธีรวรรณ มิ่งบัวหลวง (อ.พี่ฟ้า)

นางสาวHuang PeiJue (ยูกิ)

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง