ขออนุโมทนาบุญ สาธุชนร่วมบุญอุปถัมภ์โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ สาธุชนร่วมบุญอุปถัมภ์โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์และศากยบุตรสามเณรสีหะ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ครอบครัวสุขจันทร์ ๒๔,๐๐๐ บาท

นายธณญ นางวนิดา จองจำเริญ และครอบครัว ๑๐,๐๐๐ บาท

นายต่อศักดิ์ นางรำพึง อาจหาญ ๕,๐๐๐ บาท

นายธนาคม นางสมถวิล พุทธธงชัย และบุตร ธิดา ๕,๐๐๐ บาท

ขอเชิญสาธุชนร่วมบุญบารมี สร้างศาสนทายาท ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

พระอาจารย์หาญศักดิ์ ขนฺติสุโภ

หัวหน้าทีมพระพี่เลี้ยงวิทยากร

๐๙๒ – ๒๖๕ ๒๕๕๖

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง