ขออนุโมทนาบุญ หลวงพ่อพระครูปริยัติธรรมคุณ ดร.(เจริญ จิรวฑฺฒโน ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดชำนิหัตถการ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

โครงการศึกษาพระวินัย

ทรงจำพระปาฏิโมกข์

ขออนุโมทนาบุญ หลวงพ่อพระครูปริยัติธรรมคุณ ดร.(เจริญ จิรวฑฺฒโน ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดชำนิหัตถการ ถวายปัจจัยอุปถัมภ์เรือนพักไม้ไผ่ถวายสงฆ์ผู้จำพรรษา ๑ หลัง ๑๕,๐๐๐ บาท

ปัจจุบัน พระภิกษุที่สามารถท่องจำและสวดพระปาฏิโมกข์มีจำนวนลดน้อยลง พระภิกษุไม่ค่อยมีความใส่ใจในการท่องสวดพระปาฏิโมกข์ ไม่ขวนขวายในการศึกษาพระปาฏิโมกข์ซึ่งอยู่ในฐานะเป็นเครื่องมือธำรงพระพุทธศาสนา อันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงแสดงเหมือนกันและพระพุทธเจ้าโคดมของเราทั้งหลายก็ทรงสั่งสอนและเตือนภิกษุทั้งหลายอยู่เนือง ๆ เวลาที่พระภิกษุมาประชุมรวมกลุ่มกันพระองค์ทรงแสดงคำสอนอันนี้มีหลักการคือ เป็นหลักการฝึกฝนพัฒนาตนเองให้มีความอดทนสามารถทนกับสภาวะต่าง ๆ ได้ไม่ใช่ไปเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่น ฝึกฝนตนเองให้เข้าใจความจริงแล้วอยู่กับความจริงได้และทรงบอกวิธีในการฝึกฝนพัฒนา เพื่อให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาไปตามลำดับหลักนี้ท่านเรียกว่าโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งในเมืองไทยเราก็นิยมสวดนิยมท่องกัน อยู่แล้วและต้องฝึกฝนปฏิบัติตามโอวาทปาฏิโมกข์เป็นคำสอนที่เป็นหลักการเป็นพื้นฐานคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นคำสอนที่เน้นไปในเรื่องการฝึกฝนพัฒนาตนเองเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงภายในคือการฝึกฝนตัวเองให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาไม่เน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงภายนอก

ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันเพื่อการศึกษาและเผยแผ่ จึงได้ตระหนักในการที่จะดำรงรักษาพระภิกขุผู้ทรงจำพระปาฎิโมกข์ สืบทอดการสวดพระปาฏิโมกข์ อันเป็นกระบวนการแก้ปัญหาในทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงใช้และทรงวางเป็นแนวทางในการระงับปัญหาต่างๆ จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพพระสงฆ์ “ฝึกอบรมการทรงจำพระปาฎิโมกข์” ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ประจำพรรษากาล ๒๕๖๖

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้พระภิกษุได้ศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของพระปาฎิโมกข์

๒. เพื่อให้พระภิกษุได้ศึกษากระบวนการวิธีการทรงจำพระปาฏิโมกข์

๓. เพื่อให้พระภิกษุสามารถทรงจำและสวดพระปาฏิโมกข์ได้

ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างถนน ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ผู้รับผิดชอบโครงการ

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง