ขออนุโมทนาบุญ อาจารย์คนึงนิตย์ ธนาภพธัญนา พร้อมด้วยคณะ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

ขออนุโมทนาบุญ อาจารย์คนึงนิตย์ ธนาภพธัญนา ประธานศูนย์อำนวยการสำนักงานเลขานุการหม่อมหลวงปานวาด ศุขสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร.. ที่ปรึกษาสมาคม พุทธบริษัท ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร และที่ปรึกษา องค์กรสภาสโมสรส่งเสริมแม่แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย คุณกานต์กิตติณัช ต่ายใหญ่เที่ยง คุณสุรีรัตน์ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ และคณะคุณมาลี – ปราณี ศรีโยนา ได้นำข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม ถวายเข้าโรงครัวศากยบุตรสามเณรสีหะ

ได้ร่วมเป็นประธานถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์และศากยบุตรสามเณรสีหะ ๘๑ รูป ฟังสวดมนต์ รับศีล รับพร ภาค ๓ ภาษา Pali Thai English จากคณะศากยบุตรสามเณรสีหะ ที่ฝึกฝนอบรมหลักสูตรการศึกษาคัมภีร์บาลีเถรวาท เป็นหลักสูตร English Program เพื่อสร้างและพัฒนาศาสนทายาทในอนาคต

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง