ขออนุโมทนาบุญ อาจารย์อาณัติชัย

เพิ่มเป็น ๑๕๕ รูป

ในเดือนกรกฎาคม

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เชิญ​บริจาค​สมทบตามศรัทธา

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ในปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖ ตั้งเป้าหมายโครงการที่วางแผนไว้ และได้ประกาศเจตนารมณ์ ให้สาธารณชนได้รับทราบมาตั้งแต่ต้น “รับเข้าศึกษาได้เพียงปีละ ๓๐ รูป” เท่านั้น​ แต่ขณะนี้​มีสามเณร​สมัครเข้าโครงการ​ ๕๖ รูป​

ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ และผม ตัดสินใจแล้ว รับศากยบุตรสามเณรสีหะที่ผ่านการฝึกปฏิบัติอารักขกัมมัฏฐาน ณ เทือกเขาภูพาน เข้าเป็นนักเรียนแห่งมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย เรียนในหลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” Pali English Program ทุกรูป

ในเดือน กรกฎาคม จะมีพระสงฆ์ ๙๐ รูป เข้ารับการฝึกอบรมอบรม “พระธรรมวิทยากร” ณ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง