ขออนุโมทนาบุญ อาจารย์แม่ ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

ขออนุโมทนาบุญ อาจารย์แม่ ผศ.ดร.สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ใจดีอุปถัมภ์ดูแลลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ ดุจบุตรหลานในใส้

เห็นลูกหลานสามเณรตั้งใจเรียนท่องบ่นตำรา ผ่านไปเพียง ๓ เดือน พรรษแรกเท่านั้น ทำวัตรเช้าเย็น อนุโมทนา ยถา สัพพี ๓ ภาษา Pali Thai English ได้อย่างชำนาญ คล่องแคล่ว สามารถจินตนาการ นึกภาพได้เลย อีก ๒๐ ปีข้างหน้า อนาคตที่สดใสสำหรับตัวเอง หากครองเพศบรรพชิตต่อไปได้ ท่านก็ทำงานเผยแผ่ได้ทั่วโลก หากลาสิกขา ก็เป็นกำลังพัฒนาประเทศชาติ

อาจารย์แม่สุพิชฌาย์ นำสุกี้ จัดเตรียมมาเอง ถวายเอง เสิร์ฟเอง ปีหน้า เปิดเรียนตามหลักสูตรอย่างเป็นทางการรุ่นแรก เตรียมพร้อมได้ทำบุญอย่างเต็มที่

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง