ขออนุโมทนาบุญ อาจารย์ พระมหาธนิต ขนฺติโก วัดชนะสงคราม พร้อมด้วยญาติโยม

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ อาจารย์ พระมหาธนิต ขนฺติโก วัดชนะสงคราม พร้อมด้วยญาติโยม นำพระไตรปิฎก อรรถกถาพร้อมทั้งตู้ไม้สักมาถวายพร้อมปัจจัย ๓,๙๐๐ บาท สมทบภัตตาหารถวายศากยบุตรสามเณรสีหะ เยี่ยมชมโครงการ และชมบรรยากาศการเรียนการสอนศากยบุตรสามเณรสีหะ ฟังลูกหลานให้พร ๓ ภาษา Pali Thai English

ได้นำคณะชมพื้นที่โครงการ ๑๐๖ ไร่ สร้าง ราชวิทยาลัย วัดสุวรรณมาลาโสภณอนันต์กิจ และโรงพยาบาลศากยบุตรโสภณอนันต์กิจ

ปีนี้ แม้ยังไม่เปิดเป็นทางการ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ก็ยินดีรับบุตรหลานของท่านเข้ามาฝึกฝน ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ทำวัตรสวดมนต์ ท่องนวโกวาท ท่องบาลีไวยากรณ์ เป็นภาษาอังกฤษ Pali English Program

ขณะนี้ มีศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๒ รูป เริ่มรับการฝึกอบรมพื้นฐาน สนุกสนาน “ที่นี่ จะต้องอบอุ่น เหมือนอยู่บ้าน” รับรุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๖ เพียง ๓๐ รูป เท่านั้น

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง