ขออนุโมทนาบุญ เจ้าภาพพระมหารัตนธร นาถธมฺโม และคณะกัลยาณมิตร อุปถัมภ์โครงการ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ เจ้าภาพ

๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

พระมหารัตนธร นาถธมฺโม และคณะกัลยาณมิตร อุปถัมภ์โครงการ ๑๕,๐๐๐ บาท ถวายก๋วยเตี๋ยว ๑๒,๐๐๐ บาท

โครงการเสริมสร้างศักยภาพพระสงฆ์เพื่อความรอบรู้พระวินัยปิฎกและสอบสวดพระภิกขุปาติโมกข์ และมหากัจจายนสูตร ได้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีพระสงฆ์สมัครเข้าโครงการและจำพรรษา จำนวน ๒๔ รูป สามเณร ๕๗ รูป รวม ๘๑ รูป

ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย จึงกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดปี โดยเริ่มจากโครงการเสริมสร้างศักยภาพพระสงฆ์เพื่อความรอบรู้พระวินัยปิฎกและสอบสวดพระภิกขุปาติโมกข์ และมหากัจจายนสูตร ระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเวลา ๗ วัน มีพระสงฆ์ และสามเณรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๗๖ รูป ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดพระราชทานภัตตาหารเพล ตลอดทั้ง ๗ วัน

ร่วมบุญบารมี สร้างศาสนทายาท ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อร่วมบุญอุปถัมภ์ พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร. ๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓ พระมหาธีรเพชร ธีรเวที ๐๘๙ – ๘๙๙ – ๐๓๓๔ รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล ๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง