ขออนุโมทนาบุญ Thandar Win ชาวเมียนมาร์ บุตรสาวป้าเล็ก

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนาบุญ Thandar Win ชาวเมียนมาร์ บุตรสาวป้าเล็ก ปัจจุบันมีครอบครัวสามีเป็นชาวสิงคโปร์ ประกอบอาชีพ ณ ประเทศมาเลเซีย ทำบุญอุทิศให้คุณแม่

ป้าเล็ก เป็นคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งในชีวิตผม ผมรับใช้เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ในด้านการบริหารหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา นำนิสิตเข้าปฏิบัติกัมมัฏฐานเข้มข้น ๗ เดือน ณ สำนักมหาสีสาสนเยกต่า กรุงย่างกุ้ง สหภาพเมียนมาร์ หลายรุ่น

ถ้าไม่มีป้าเล็กคอยช่วยเหลือผม และทำหน้าที่เป็นล่ามประจำโครงการ ตลอดระยะเวลาหลายปี งานหลักสูตรวิปัสสนาภาวนาปริญญาโท ปริญญาเอก วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส อาจจะยังไม่ก้าวมาถึงจุดที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

ดูงานที่ป้าเล็ก ช่วยเหลือ ในกิจการวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

shorturl.at/cDFLY

shorturl.at/GJT39

shorturl.at/kuxY2

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง