ขออนุโมทนา บริษัท ยูโรป้า เซอร์วิส จำกัด ถวายรถยนต์ เป็นพาหนะ

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขออนุโมทนา บริษัท ยูโรป้า เซอร์วิส จำกัด ถวายรถยนต์ เป็นพาหนะ คอยอำนวยความสะดวกการเดินทางหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรเวที เฝ้าดูแล รับส่ง ศากยบุตรสามเณรสีหะ อำนวยความสะดวกการเดินทางออกรับบิณฑบาต

ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ปรารภให้ลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ ทั้ง ๑๑ รูปพร้อมพระพี่เลี้ยงออกรับอาหารบิณฑบาต จากทายกทายิกาชาวรางพิกุล นับจากสิ้นฤดูฝนเป็นต้นไป

ตลอด ๓ เดือนที่ผ่านมา ลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ พึ่งบรรพชา ห่มผ้ายังไม่เป็นปริมณฑล ยังไม่สามารถสำรวมอิริยาบถการเดิน ประกอบกับทางเดินบิณฑบาตไปยังหมู่บ้านเป็นถนนดินท้องทุ่งนา ฝนตกถนนลื่น ลำบากมาก

เมื่อทราบประสงค์เช่นนี้ คณะญาติโยม บริษัท ยูโรป้า เซอร์วิส จำกัด จึงได้นำรถยนต์กระบะ ๔ ประตูมาถวาย เมื่อสิ้นฤดูฝน ชาวบ้านรางพิกุล คงได้ทำบุญตักบาตร หน้าบ้าน

สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญทุกท่าน ร่วมกันถวาย เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

ดร.มนต์ชัย รุ้งทองผ่องอำไพ

ผศ.ดร.สุรชัย สนิทใจ

คุณขาญยุทธ ถนอมเวช

คุณธนพล อมรมณีรัตน์

คุณอภิชาติ จิรนันท์ธวัช

ดร.สุภณ กัมพลาวลี

อ.วิสิทธิ วงศืละคร

ดร.สุรพล สารีบุตร

ดร.ภาณุพงศ์ เฟื้องเพียร

คุณเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล

คุณพิงค์พันธ์ ฟุ้งพิพัฒน์

อ.สุรพันธ์ วงศ์โอภาสี

คุณปรีชา ทองเต็ม

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง