ขอเชิญร่วมถวายมุทิตาสักการะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ “พระธรรมวชิราจารย์ (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๘,รศ,ดร.) เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร กรุงเทมหานคร ประธานดำเนินโครงการสร้าง มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ณ พระอุโบสถวัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.


ขอกราบอาราธนา

กราบเรียนเชิญ

ขอเชิญ ศิษยานุศิษย์ ทุกท่าน ร่วมถวายมุทิตาสักการะ โดยพร้อมเพียงกัน ณ วัดสุวรรณาราม บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง